Pages Menu
Categories Menu

Posted on mar 28, 2016

Mopeder och olyckor

Mopeder och olyckor

 

Mopeder känns ofta som ett perfekt fordon för ungdomar. Det är vid 15 års ålder som det blir lagligt att köra moped och det är samtidigt den åldern då de allra flesta börjar skapa en egen identitet. Det blir därför ofta viktigt att snabbt kunna besöka vänner och lättare ta sig till skola och fritidsaktiviteter. Mopeden är för många tonåringar det självklara valet. Det är dock även vanligt att konsekvenstänkadet och mognaden i allmänhet inte är den almotorcycle accidentlra bästa hos just tonåringar.

Sedan inträdet av EU-mopeden har medelhastigheten för mopeder ökat. Olyckorna med mopeder har generellt sett varit oförändrade, men skadorna och allvarligheten i dessa olyckor har ökat. Man kan inte helt veta vad detta beror på, men man antar att det beror på det faktum att medelhastigheten för alla mopeder sammantaget har ökat. En EU-moped har högre tillåten hastighet än de klassiska svenska mopederna, samtidigt är det tämligen vanligt att de äldre mopederna trimmas och kan således uppnå en betydligt högre hastighet än de 30km/h de var tillverkade för.

De allvarligaste mopedolyckorna är förstås dödsolyckor. Trafikverket har gjort en del studier och för statistik på området. Man menar att den vanligaste dödsolyckan med moped är när någon ung kör med en delvis olaglig moped på vanlig landsväg. Oftast sker den allvarligaste olyckan när mopedisten krockar med en bil så att hjälmen lossnar eller om personen kör utan hjälm. De åtgärdsområden som Trafikverket anser att man bör Motorcycle Racing Glovesprioritera för att minska de allvarligaste olyckorna är bland annat: öka riskmedvetenheten hos 15-16 åringar, ökad alkoholkontroll, öka kontrollen av trimmade mopeder samt försöka öka användningen av hjälm.

De övergripande målen för en säkrare mopedtrafik är inte i första hand att minska antalet olyckor. Man menar att olyckor med mopeder alltid kommer att ske, kanske främst för att mopeder oftast körs av unga människor. Målet med mopedsäkerhet är istället att minska konsekvenserna av olyckorna. Med detta menas alltså att skadorna ska vara så små som möjligt. Prioriterade insatsområden bör enligt Trafikverket vara att bättre utbilda mopedister, men man vill även att möjligheterna att trimma en moped ska försvåras och vägar göras säkrare.

Lucid